VI TÆNKER PÅ JER - MED KÆRLIGHED

BEBOERINFORMATION

NØGLER FUNDET I RØNNEVANGSHUSENE:

Erik Ejby har fundet nogle nøgler i Rønnevangshusene ud for 162.
Nøglerne kan afhentes hos gårdmændene eller på kontoret.
Tak til finderen.

NU ER BILEN BLEVET FJERNET FRA EGEVANGSHUSENE:

Efter en lang og sej kamp med myndighederne, både fra gårdmændenes og fra bestyrelsens side, er det endelig lykkedes at få fjernet det ulovlige bil, der har holdt i Egevangshusene af politiet.

Tak til alle, der har arbejdet med sagen.

HVEM HAR PÅKØRT VORES HJERTESTRATER VED KONTORET:

Aftenen og natten til i dag (tirsdag) har en person påkørt hjertestarteren ved kontoret. Hvem kan finde på at køre fra sådan påkørsel. Hvis nogen har set eller observeret en vogn der kunne være synderen hører Christian (ansh. gårdmand) gerne fra dig eller jer.

TIL ALLE BEBOERE I EGEVANGSHUSENE:

Vedr. hækbeskæring.

Hækken skal beskæres fra den 1. november og en uge frem. Så derfor skal der være frit op mod hækken i tidsrummet 8 til 16. Alle biler må derfor ikke holde op mod hækken i det tidsrum.

Må bede alle om at gøre hvad de kan for der er frit idet at det vil gøre arbejdet muligt.

Må beklage på forhånd de besværligheder som dette vil skabe.

Træffes på telefon 2147 0670 hverdag imellem kl. 0800 og 1400.

Med venlig hilsen Christian. ansvh.gårdmand

GENBRUGSGÅRDEN ER GÅET OVER TIL VINTERTID :

Kalenderen er forbi 1. oktober, og det betyder, at genbrugsgården er gået på vintertid. Så nu holder vi kun åbent:
Søndag 10.00 - 13.00
Tirsdag 16.00 - 18.00

DET ER UTOLIGT AT DET SKAL VÆRE SÅ SVÆRT AT FORSTÅ:

Det er utroligt, at der er en eller flere der ikke kan forstå hvordan man opfører sig ordentligt. Haveaffald skal IKKE smides ved skurene, men smides ud i grønt containeren, der er åbent 24 timer i døgnet.
Men der måske for langt at gå fra skur 7. 
Christian (ansvh. gårdmand)

FLISER LAGT I STEDET FOR EN KATTEBAKKE I EGEVANGSHUSENE:

Christian (ansvh. gårdmand) har laget fliser ved vejbumpet i Egevangshusene, så det ikke længere bliver brugt som kattebakke. (forhåbentligt)

HOLD OP MED DET SVINERI - DOVENSKABEN HAR TAGET OVERHÅND:

Det ikke er okay at smide affald ved skralde øerne eller foran genbrugsgården.
Nu er det snart blevet sagt så mange gange, men der er åbenbart nogen der er ligeglade.
Hvis nogen ser sådan noget, bedes de venligst rapportere det til gårdmændene.

Christian, ansvh. gårdmand

BYD ALLAN VELKOMMEN SOM NY GÅRDMAND I BEBYGGELSEN:

Allan Ellegaard er nyansat som gårdmand. Allan b or i Taastrup. Udlært automekaniker og lokomotivfører.
Har senest være Corona anviser.

Byd venligst Allan velkommen i Ejerforeningen Rønnevangsparken.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT 26.04.2022:

Der blev tirsdag den 26. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rønnevangsparken i Tåstrup Kulturcenter. 

Der var mødt ca. 90 mennesker op, der repræsenterede 66 boliger. 

Generalforsamlingen tog ca. to en halv time, og der blev diskuteret godt og sagligt.

Referatet kan læses under fanen BEBOERMAPPE - Referat 2022

Se endvidere fotoreportagen under fanen Generalforsamling 22.

Ordinær generalforsamling 26.04.2022 i Tåstrup Kulturcenter.

RETNINGSLINJER/GUIDELINES FOR BRUG AF AFFALDSØER:

Guidelines for the use of waste sheds:

For at undgå at pap- og plastcontainere ikke fyldes for hurtigt, bedes følgende retningslinjer fulgt:
To avoid overfilling the cardboard and plastic containers, we ask you to follow the following guidelines:

PAPAFFALD / CARDBOARD WASTE:

Kun småt pap må lægges i affaldsøerne. Pap klappes sammen og hjørnerne på kasser åbnes, så det er nemmere at få gjort pappet fladt. Større papkasser skal afleveres i genbrugsgården, ellers vil affaldsøerne blive fyldt for hurtigt.
Only small cardboard may be placed in the containers in the waste sheds. Cardboard is folded and the corners of boxes are opened, so it is easier to make the cardboard flat. Larger cardboard boxes must be handed in at the recycling yard “Genbrugsgård”, otherwise the waste sheds will be filled too quickly.

VIGTIGT/IMPORTANT:

Bakker fra pizza må IKKE smides i pap containeren, da disse ofte indeholder madrester, og såfremt dette ikke følges, risikeres det at pap containerne ikke bliver tømt. Pizzabakker skal smides ud i den personlige affaldscontainere udenfor jeres egen bolig (restaffald).
Pizza trays are NOT allowed to be placed in the cardboard bins in the waste sheds, as they often contain remains from the pizza (food), in case this is not followed, containers are likely not to be emptied. Pizza trays are to be placed in your own personal garbage tray in from of your house (restaffald).

PLASTAFFALD / PLATIC WASTE:

Det er bekræftet af Driftbyen (kommunen), at blødt plast kan puttes i en plastpose, f.eks. en frysepose, for at komprimere affaldet mest muligt. Generelt henstilles der til, at man forsøger at komprimere/folde sit affald mest muligt, så spild af kapacitet undgås.
It has been confirmed by Driftbyen (Municipality), that soft plastic can be put in a plastic bag, e.g., a freezer bag, in order to compress it. In general, it is recommended that you try to compress your waste as much as possible so that waste of capacity can be avoided.

FYLDTE CONTAINERE / FULL CONTAINERS:

I tilfælde af at en container er fyldt og låget ikke kan lukkes helt, må der ikke fyldes mere i. I modsat fald kan konsekvensen blive, at containerne ikke bliver tømt. Låget skal til enhver tid kunne lukkes helt. Affald må ikke lægges ved siden af eller ovenpå containere, da dette ikke vil blive taget med ved tømning. Såfremt containere er fyldte, skal man aflevere sit affald ved vores Genbrugsgård.
If a container is filled and the lid can’t be closed completely, it must not be filled any more. Filling it further up may result in the consequence, that the container won’t be emptied at all. The lid must at all times be possible to close completely. Waste must not be placed next to or on top of containers, as this will not be taken when emptying. If containers are full, you must hand in your waste at our “Genbrugsgård”.

BORTKOMNE NØGLEBRIKKER / LOST TRANSPONDERS:

I tilfælde af at man mister sin nøglebrik, er det muligt at købe en ny, og dette gøres ved at henvende sig til bestyrelsen på mail: rvp.beboer@outlook.dk. En ny nøglebrik koster DKK 150,00 og beløbet trækkes via fællesudgifterne.
In case you have lost your transponder, it is possible to buy a new, and this is done by contacting the board by mail: rvp.beboer@outlook.dk . A new transponder costs DKK 150,00, and the amount will be deducted from the common costs (fællesudgifterne). 

GÅRDMÆNDENE SAMLER MANGE CIGARETSKOD PÅ DERES RUNDER:

"På en runde i området har gårdmændene samlet cigaretskod.
Det blev til mange skod.

Bestyrelsen henstiller til, at cigaretskod ikke smides på området"

INSTALLATIONEN AF FIBERNET ER FÆRDIGT OG KLAR TIL BRUG:

Vedr. Fibernet.

Installationen af fibernet er færdig og klar til brug.

Hjemmesiden  Onefiber.dk  kan bruges.

Bestyrelsen.

TØM JERES ASKEBÆGRE ET ANDET STED END PÅ P-PLADSEN:

Når i tømmer jeres askebægre, ville det med fordel kunne tømmes i en skraldespand, og ikke på parkeringspladsen. Men der er måske for langt at gå.
Christian ansvh. gårdmand. 15.02

VEDRØRENDE OMKODNING AF BRIKKER TIL AFFALDSØERNE

Systemet til omkodning af brikker til affaldsøerne er nu oppe og køre, og som tidligere informeret om, er der nogle beboere som skal have omkodet deres brik til en ny affaldsø. Vi starter med dem som skal skiftes i Rønnevangshusene.

Rønnevangshusene 16-34: Ændres fra nuværende affaldsø 8 til affaldsø 7.

Rønnevangshusene 46-62: Ændres fra nuværende affaldsø 9 til affaldsø 8.

Rønnevangshusene 74-94: Ændres fra nuværende affaldsø 10 til affaldsø 9.

FORDELING AF NØGLE/BRIKKER TIL AFFALDSØERNE:

I forbindelse med fordelingen af nøgler/brikker til affaldsøerne, har der været et behov for en revurdering, da fordelingen på nogle områder var uhensigtsmæssig. Der er mange forskellige hensyn at tage stilling til og det er ikke sikkert, at alle beboere vil være enige om, hvilke hensyn der har den højeste prioritet. Dette vil muligvis betyde, at ikke alle vil være tilfreds med deres tildeling af affaldsø, men det har været vores hensigt at gøre flest mulige tilfredse.
Affaldsøerne er fordelt i forhold til følgende prioriteter:

1: Ingen blokke splittes op.

2: Blokkens/beboerens udgang (forhave) i forhold til affaldsø.

2: Ko rtest mulige afstand. (Der skelnes ikke i forhold til en begrænset forskel i afstand)

Som det kan ses på fordelingen, vil dette afstedkomme en større forskel mellem antal beboere pr. ø i Egevang kontra Rønnevang, men da de enkelte øer er beregnet af kommunen som værende for op til 36 beboere, er det indenfor rammerne.
Med den nye fordeling, vil der være enkelte blokke som skal have skiftet nøgle. Disse vil blive kontakte snarest muligt, men skal indtil videre fortsætte med at bruge den nøgle som er blevet tildelt.
Vi håber at denne nye fordeling vil lægge låg på mange af de frustrationer som der har været, og at vi nu kan kigge fremad i forhold til at benytte øerne.

BLOK

ANTAL

AFFALDSØ

ANTAL


353

381

15

1

29

325

351

14



299

323

13

2

36

275

297

12



253

273

11



231

251

11

3

23

207

229

12



181

205

13

4

27

153

179

14



123

151

15

5

31

91

121

16



59

89

16

6

31

29

57

15



1

27

14

7

31

2

14

7



16

34

10



36

44

5

8

14

46

62

9



64

72

5

9

16

74

94

11



96

106

6

10

19

108

132

13



134

146

7

11

20

148

172

13



174

186

7

12

19

188

210

12



212

222

6

13

16

224

242

10



TRYK PÅ BILLEDET FOT AT FÅ ET STØRRE FOTO.

SÅDAN FUNGERER NØGLEBRIKKEN TIL DIN AFFALDSØ:

Nøglebrikken sættes på låsen.
Låsen lyser blåt, og der høres to bib.
Vrideren drejes MED uret.

Det er vigtigt, at vrideren drejes MED uret, da man låser lågen, når vrideren drejes mod uret.
I tilfælde af, at låsen lyser rødt, skal der ventes 10 sekunder.
Derefter kan man låse døren op.

TØMNING AF AFFALDSØER EFTER DENNE PLAN:

I lige uger tirsdag og onsdag bliver affalds øerne tømt, med en undtagelse som er glas. Det er også lige uger, men kun hver fjerde uge og første gang den 26/1.

Christian, ansvh. Gårdmand

DER ER MONTERET LÅSE PÅ SKRALDESPANDENE ØJEBLIKKELIGT:

Husholdningsaffald m.m. i vores skraldespande på området har desværre vist sig at være et stigende problem.
Det er ikke meningen, at vores personale skal sortere affald fra skraldespandene. Desuden er det også med til at øge risikoen for rotter. Vi ser fra bestyrelsens side ikke nogen grund til, at man ligefrem invitere rotter til spisning. 
På den baggrund er vores gårdmænd blevet bedt om at sætte hængelås på skraldespandene, for at stoppe dette.
Bestyrelsen

SKRALDESPANDENE BLIVER MISBRUGT - NOGLE ER NEDTAGET:

Da skraldespandene ikke bliver brugt med omtanke, er nogle af dem midlertidigt taget ned.
Det kan ikke være rigtigt, at de bliver brugt til køkken affald samt større genstande. Genbrugsgården er stadig åben 2 gange om ugen til at komme af med større genstandene.
Christian, ansvh. gårdmand

DET ER STRENGT FORBUDT AT PARKERE ULOVLIGT VED KONTORET:

Gårdmændene har være nødsaget til at male et gult kryds oppe ved kontoret, da det nu er blevet lidt for meget, med den ulovlige parkering.
Der er ikke parkering, andet end i båsene.

NYE REGLER FOR UDLEVERING AF MALING I EJERFORENINGEN:

Ref. Boligreglement 2010

Da gårdmandspersonalet desværre har oplevet gentagne forsøg på uregelmæssigheder  i forbindelse med udlevering af maling til udvendigt træværk, har Bestyrelsen set sig nødsaget til at indføre nye retningslinjer for udlevering af den maling, som hver enkel beboer kan få udleveret gratis hvert andet år, i forbindelse med fornyelse/forskønnelse af den pågældende bolig.

Med øjeblikkelig virkning, er følgende påkrævet i forbindelse med udlevering af maling:

· Fremvisning af sygesikringskort.

· Oplysning om hensigt med malingen.

Malingen kan som altid udleveres i Genbrugsgårdens åbningstid.

Bestyrelsen beklager nødvendigheden af dette tiltag, men håber på forståelse.

VI HAR STADIG ROTTER I VORES OMRÅDE:

Bestyrelsen har i samarbejde med rottebekæmperen undersøgt regnvandsbrønde, da det efter rottebekæmperens opfattelse er her, problemet kan være. Der blev ikke fundet spor efter rotter i regnvandsbrøndene, så den foreløbige konklussion fra rottebekæmperen er, at her må være tale om overfladerotter.
Bestyrelsen har været i dialog med Høje Taastrup Kommune, og her er Kommunen med forslag til hvad vi som beboere kan gøre for at bidrage til bekæmpelsen af rotter.
Bestyrelsen vil i den forbindelse gøre opmærksom på afsnit 5 i Boligreglementet.

5.1. Over de på de enkelte boligers brugsareal nedlagte afløbsledninger må der ikke plantes træer og større vækster. Der skal til enhver tid bestå mulighed for uhindret adgang til opgravning for eftersyn og reparation af ledninger for pågældende myndigheder/entreprenører. Retablering af beplantning og eventuelt haveanlæg påhviler ejeren.

5.2. Over fjernvarmeledninger, varmekanaler og kloakledninger må der ikke plantes træer og større vækster i en afstand i mindre end 1,5 meter til hver side af midten at regne.

5.3. Høje-Taastrup Fjernvarme og bestyrelsen er berettiget til når som helst at foretage kontroleftersyn af anlæg og ledninger, også i den enkelte bolig, og ejerne er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger og give uhindret adgang til udførelse af alle vedligeholdelsesarbejder.

Bestyrelsen

TIL HUSSTANDENE I RØNNEVANGSPARKEN FRA KOMMUNEN:

Høje Taastrup Kommune har igennem en længere periode udført rottebekæmpelse på en række ejendomme i Egevangshusene.
Bekæmpelsen har betydet, at antallet af rottesager er faldet en del. Men der er desværre stadig 4 igangværende sager.
For at få bekæmpet de sidste rotter, har vi brug for at du bidrager.
Der hvor du kan hjælpe, er følgende: 

Sikre at rotterne ikke kan gemme sig under din terrasse.

Sikre at du ikke fodre rotterne, hvis du har kaniner eller et andet kæledyr i haven.

Sikre at der ikke ligger affald, som rotten kan spise.

Anmelde tegn på rotter på kommunens hjemmeside.

Her er nogle forslag til hvordan du sikre dig, at rotterne ikke flytter ind på din terrasse

Sikringen kan udføres med volierenet eller eternitplader.

Sikring med volierenettet vinkles 90 grader, så sikringen går 30cm ned i jorden og 30cm ud fra terrasse eller bygning. Maskestørrelsen skal maksimalt være 1x1 centimeter, da rotter kan komme igennem huller svarende til en 2-krone. Hvis du også vil sikre mod de fleste mus, skal maskestørrelsen ikke være større end 0,5x0,5 centimeter.

Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens eller bygningens kant og 60cm ned i jorden.
Små skure, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet 30cm over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved eller nedenunder.
Det er en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse.

Venlig hilsen Steen Roed. Miljømedarbejder.
Høje
Taastrup kommune

DE "GAMLE GÅRDMÆND" PLUS EN NY I EJERFORENINGEN:

KEND DINE GÅRDMÆND I EJERFORENINGEN

Christian Sjøquist er ansat som fuldtids  ansvarshavende gårdmand.

Kitt Christiansen er ansat på deltid og har blandt andet vedligeholdelse af udendørsarealer.

Rene Jensen er ansat som medhjælper på deltid via en ordning med kommunen.

Tryk venligst på billedet for et større foto

Christian Sjøquist. Ansvarshavende gårdmand ansat på heltid.

Allan Ellegaard er ansat som gårdmand.

Rene Jensen. Medhjælper ansat på deltid.

FORSIKRINGSSAGEN MOD TOPDANMARK ER VUNDET:

Topdanmark afviste forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbs-ledninger.
F
oreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom 17.7.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen.
I.h.t. foreningens ejendomsforsikring var frifindelsen begrundet med manglende vedligeholdelse og i.h.t. foreningens ansvarsforsikring var frifindelsen begrundet med, at der ikke var ført bevis for manglende vedligeholdelse af foreningens forpligtelser overfor ejerne.
På baggrund af dommen besluttede bestyrelsens at anke sagen til Østre Landsret.
Landsretten har givet Ejerforeningen medhold. Det vil sige, at TopDanmark er blevet dømt  til at betale det fulde beløb til E/F Rønnevangsparken, og de skal dække omkostningerne  ved både byret og landsret.
Yderligere information herom gives ved den kommende generalforsamling d. 7/9-2020.

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.

Sagen fylder en hel del. Så meget fylder sagen mod TopDanmark.

TEGNINGER PÅ UDESTUE ER NU GODKENDT AF KOMMUNEN

Tegninger på udestue er er nu godkendt af Høje Taastrup Kommune.

De kan fås ved henvendelse til bestyrelsen på: rvp.beboer@outlook.dk

eller ved henvendelse til gårdmanden.

Venlig hilsen bestyrelsen

NY DIREKTE MAIL ADRESSE TIL BESTYRELSEN:

Bestyrelsen skal hermed informere om, at der er oprettet en ny mail adresse, såfremt I skal i kontakt med bestyrelsen:

Denne mail adresse er udelukkende til brug for jer beboere, når I skal i kontakt med bestyrelsen, i forbindelse med hvilket som helst emne det måtte være.
Tidligere oplyst mail adresse(r) er stadig aktive, men bør ikke benyttes i forbindelse med den første kontakt til bestyrelsen.
Skulle der være nogen spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os på vores nye mail.

Med venlig hilsen bestyrelsen

VIGTIG INFORMATION OM KATTE I BEBYGGELSEN:

Herved bekendtgøres lov om mark- og vejfred.

§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.
§ 3. Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, af bide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, op rode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade, dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse.
§ 13. Når husdyr, der er til væsentlig gene, uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, kan besidderen straffes med bøde.
I forbindelse med et stigende antal henvendelser til Bestyrelsen vedrørende problematikker med løsgående katte i området, skal Bestyrelsen gøre opmærksom på de gældende love i forbindelse med hold af katte.
Ejere af katte skal herved gøres opmærksom på, at det ved lov er bestemt, at katte skal holdes indenfor egen matrikel, og såfremt dette ikke er gældende, kan overtrædelse straffes med bøde og erstatningsansvar.
Bestyrelsen opfordrer herved katteejere til at sørge for, at de fremover holdes indenfor egen matrikel, og at der træffes de nødvendige foranstaltninger, for at håndhæve dette. Bestyrelsen opfordrer samtidig dem som føler sig forurettet af kattene, til at tage en snak med ejerne, så eventuelle problematikker kan løses så nemt og så hurtigt som muligt.
Bekendtgørelsen af lov om mark- og vejfred, kan findes på www.retsinformation.dk , lov nummer 1847.

BESTYRELSEN

PROBLEMER MED LUGT- OG VANDGENER PÅ TOILET ELLER KØKKEN:


Ved begyndende kloakproblemer (kloakken gurgler og der lugter kraftigt, eller vandet stiger op i toilet eller vask) kontaktes gårdmanden i tidsrummet 08.00 - 14.00 ellers kontaktes Blik og Rørservice (se telefonnummer på hjemmesiden).

Afløb i bad og vandlås i køkkenvask skal man selv holde rent.

Gårdmanden vil herefter få spulet kloakken.
Hvis der efterfølgende opstår problemer inden for den næste månedstid, kontaktes gårdmanden igen.
Kloakken spules og fotograferes med kloakkamera.
Efterfølgende vil der blive taget stilling til hvad der skal ske med kloakken, afhængig af hvad der er problemet.

SIDSTE NYT OM UDESTUERNE FRA BESTYRELSEN:

Administrator oplyser, at deklarationen vedr. udestuer m.v. nu er tinglyst på begge foreningens matrikelnumre. 

Det har været en besværlig og langsommelig proces, da tinglysningsretten på flere punkter er fremkommet med krav i forbindelse med tinglysningen. 
Den første registrerede tinglysning fandt sted helt tilbage i maj 2018, men det er først nu, at den endelige tinglysning er faldet på plads. 
Det er derfor nu muligt for beboerne at rette henvendelse til kommunen med henblik på at indhente byggetilladelse
til udestue , eller at søge om lovliggørelse af eksisterende udestue. 
Vi har erfaret, at man i forbindelse med ansøgningen
sandsynligvis skal oplyse, hvornår deklarationen er tinglyst på det matr.nr., som ens lejlighed/rækkehus ligger på. E/F Rønnevangsparken har 2 matrikelnumre og de følger umiddelbart ikke adresser eller husnumre, så det er op til den enkelte ejer at finde ud af hvilket matr.nr. den pågældendes bolig ligger på. 
Denne information kan bl.a. fås på hjemmesiden
www.vurdering.skat.dk , hvor man kan indtaste adresse oplysninger og finde sin egen offentlige ejendomsvurdering. På denne side vil man også kunne se matrikelnummeret, som enten er matr.nr. 7 g, Høje Taastrup by, Rønnevang eller matr.nr. 7 ac, Høje Taastrup by, Rønnevang. 
I forbindelse med ansøgning overfor kommunen skal de lejligheder/rækkehuse, som ligger på matr.nr. 7 ac
på forespørgsel anføre en tinglysningsdato , der hedder 25/5 2018 , mens de lejligheder/rækkehuse, der ligger på matr.nr. 7 g på forespørgsel skal oplyse en tinglysningsdato , der hedder 17/10 2018 . På hvilket tidspunkt denne information skal gives overfor kommunen er uvist på nuværende tidspunkt, men oplysningen skal gives, hvis kommunen spørger eller hvis det fremgår af ansøgningsskemaer eller lignende .

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORSIKRINGSSAGEN MOD TOPDANMARK:

Som bekendt afviste Topdanmark forsikringsdækning i forbindelse med vandskader i 2015 i 3 af foreningens boliger. Afvisningen var begrundet med foreningens manglende vedligeholdelse af afløbsledninger.

Foreningen anlagde retssag, som i første omgang resulterede med Glostrup Rets dom af 17.7.2018, hvor Topdanmark blev frifundet. Byretsdommeren anførte imidlertid efter vor opfattelse uforståelige og selvmodsigende årsager til frifindelsen:

I.h.t. foreningens ejendomsforsikring var frifindelsen begrundet med manglende vedligeholdelse, og i.h.t. foreningens ansvarsforsikring var frifindelsen begrundet med, at der ikke var ført bevist for manglende vedligeholdelse af foreningens forpligtelser overfor ejerne.

Denne højst besynderlige dom er efter bestyrelsens beslutning anket til Østre Landsret. Det skal bemærkes, at der både ved byretssagens behandling og i Landsretten er ydet retshjælpsdækning (fra Topdanmark!), således at foreningen ved sagens gennemførelse alene kan komme til at hæfte for et mindre selvrisikobeløb, uanset sagens endelige udfald. Det forventes, at sagen vil blive endelig behandlet af Landsretten i første halvdel af 2019, således at en dom kan forventes at foreligge næste sommer.  

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

VIGTIGT - RØNNEVANGSPARKEN - NU MED HJERTE STARTERE:

De to er installeret følgende steder:

På kontoret, ved genbrugsgården, Egevangshusene 352 
og på endevæggen i Rønnevangshusene 64 - 72 ud mod parkeringspladsen.

Her er hjerte starteren placeret på kontoret, ved genbrugsgården, Egevangshusene 352.

Og der er også placeret en hjerte starter på endevæggen Rønnevangshusene 64 - 72 ud mod parkeringspladsen.

FRA BESTYRELSEN: SERVITUT VEDR. OVERDÆKNING:

Servitut vedrørende overdækning af indgangspartier, terrasseoverdækning, redskabsskur og udestue.

Det oplyses herved, at Tinglysningsretten har afvist tinglysning af den af generalforsamlingen og Kommunen godkendte servitut med henvisning til, at den burde være vedtaget med kvalificeret flertal i.h.t. vedtægternes § 4.3. Administrator har gjort indsigelse mod denne opfattelse, idet det er dirigenten, der med klage adgang til Domstolene (ikke Tinglysningsretten) kan fortolke foreningens vedtægter. Det har desværre været nødvendigt at indgive kæreskrift til Vestre Landsret, og sagens endelige behandling må desværre forventes at blive yderligere forsinket.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen Rønnevangsparken.

NÅR DER LUKKES FOR VANDET - UDEN DU VED NOGET:

Høje Taastrup Kommunes vandforsyning plejede før hen, at smide en seddel i postkassen, hvis der skulle lukkes for vandet.
Men det gør de ikke mere. Nu kan man tilmelde sig en sms ordning, så du får besked ca. 3 hverdage før arbejdet skal udføres.
Det er meget nemt og enkelt at tilmelde sig, og du gør det på følgende link:

HVAD HÆLDER DU I KLOAKKEN:

Når du hælder noget i regnvandskloakken, vil det i størstedelen af kommunen løbe direkte ud i vandløb og søer, og herfra videre til Roskilde Fjord eller Køge Bugt.
Høje-Taastrup Kommune har igangsat en kampagne for at sikre vandmiljøet mod spildevand.
HUSK VENLIGST:
Regnvandsristen på stier, parkeringspladser og langs vejen er KUN til regnvand.
Sæbevand og lignende skal skylles ud i toilettet eller vasken.
Maling, olie og kemikalierester SKAL afleveres i genbrugsgården.
   

Der kommer desværre meget andet end regnvand i vores egne kloakker. Tænk venligst på miljøet, og det svineri du desværre også efterlader. Tak, også fra fiskene.

Hvad har denne brønd måtte tage imod.

ER ET DYR I NØD OG DU HAR BRUG FOR HJÆLP:


Ring 1812, hvis du har brug for hjælp til et dyr i nød. Dyrenes Vagtcentral er døgnbemandet alle ugens dage, og hjælpen til ejer-løse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse.

Et vigtigt nummer hvis dyr er i nød.

DIGITAL TINGLYSNING:

Velkommen til digital tinglysning

Skal du bruge tinglysningspapirer vedr. køb/salg af fast ejendom i Rønnevangsparken, henter du dem her.

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter.

Her kan du hente de tinglysningspapirer du har brug for digitalt.

SÅ STOR:


Vidste du at hele Ejerforeningen Rønnevangsparken udgør ikke mindre end 48.020 kvm. 
(ja - så fylder en bolig på små 100 kvm. sgu ikke meget - men lidt har jo heldigvis også ret i Rønnevangsparken)

🤩 

Ejerforeningen Rønnevangsparken består af 312 rækkehuse og en genbrugsgård, der med vores fællesarealer samlet fylder over 48.000 kvm.

HJÆLP HINANDEN:


Spot unormal aktivitet

- Mistænkelige personer, som lusker søgende rundt uden ærinde.
- Biler, cykler og knallerter, som ikke plejer at færdes i området, venter uden formål eller kommer på usædvanlige tidspunkter, hold også øje med reklameuddelingen.
 

Ring til politiet hvis du "ser noget"
Akut: Alarm 1-1-2
Service: 114

Hold tyven væk
- Vær synlig i området, gå tur, luft hunden.
- Gør huset synligt fra sti og for naboer/og genboerne.
- Lad huset se beboet ud, brug evt. tænd-og-sluk lys.
- Gør huset sikkert med gode låse, vinduer og døre.

Undgå indbrud
Læs mere på
www.nabohjælp.dk

Lav aftale med naboen
- Hold øje med hinandens boliger - også genboernes. 
- Tøm postkassen mv.
- Fordel dit affald til naboens affaldsstativ og så videre, der skal ikke så meget til for at hjælpe hinanden. Så gør det. 

😘 

Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund
Telefon 43 86 14 48
Telefax 43 86 14 40
kbhv@politi.dk

Tåstrup lokalpoliti
Helgehøjs Alle 81, 2630 Tåstrup
Telefon 43 86 14 48
Telefax 43 71 91 88
ÅBENT TORSDAGE 16.00 - 18.00

Tryk med musen på mærkatet for et større billede.

Tryk med musen på mærkatet for et større billede.


Rønnevang Kirke

Taastrup Hovedgade 150
Tlf. 43 52 22 19
Åben tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 12.00
samt torsdag kl. 16.00 - 18.00.
Kordegn Ingrid Kafton Smidt, e-mail:
iks@km.dk
 
http://www.roennevangkirke.dk

Vores lokale kirke, Rønnevang kirke.

VIGTIG BESKED TIL BEBOERE MED VARMTVANDSBEHOLDER:

For de beboere der har en varmtvandsbeholder liggende på loftet er det vigtigt at man en gang hvert 2 år får kontrolleret sin anode i beholderen (udføres af aut. VVS), hvis anoden er forsvundet er det nødvendigt at der bliver isat en ny, da der ellers kan opstå tæringer i beholderen med vandskade til følge.
For de beboere der har en varmtvandsveksler på loftet (udskiftet varmtvandsbeholder), er det vigtigt at veksleren bliver afkalket når vandtrykket falder væsentligt i forhold til hvad der er det normale vandtryk (udføres af en aut. VVS).


Her på siden vil der blive lagt nyheder/informationer ind der måtte have interesse for beboerne. Siden vil løbende blive opdateret så du hele tiden kan være på forkant med nyheder lige fra små tilfældigheder, meddelelser fra bestyrelsen over til mere alvorlige ting som indbrud, tyveri af nummerplader, graffitti, hærværk, advarsler og lign.

Hvis der er en nyhed/information som er beskrevet mere udførligt på en af foreningens andre sider henvises der selvfølgelig til denne.


Har du en historie (stor som lille), en nyhed, begivenhed, observation, mærkedag, et foto, en god ide' eller noget helt andet du mener kunne have interesse sender du blot en mail til:
wm.efr@mail.dk

Wasif Parvez 03.04.2018 15:41

Hej Jørn

Tak for dit svar, jeg fandt ud af det at jeg kan selv lukke for det op på loftet, fik den skiftet idag

Wasif Parvez 04.03.2018 14:12

Hej, jeg har en utæt radiator som jeg skal have udskiftet af bauhaus's montage service, hvordan og hvor kam vi lukke for vand for at skifte radiator

Jørn 03.04.2018 14:18

Gå op på loftet og luk for vandet fra fjernvarmen.
Der er ventiler.
Sådan noget fis at man skal bruge en som er godkendt.
Luk dem selv.

Jan hartmann 10.03.2018 20:54

Ved at bruge en der er autoriseret af taastrup varmeværk, det bliver dyrt hvis i bruger en anden og i så blokere for det varme vand i jeres blok.

sonja jensen 06.11.2017 16:25

Er der nogen der ved hvem det jord der ligge og flyder på egevangshusenes parkerinsplads tilhøre det er oppe i den øveste del af pladsen

Vivi 10.11.2017 13:16

Ja det ved jeg godt. Synes nu lige at vi skal give vedkommende et par dage mere til at få det ryddet.

Ivan - Lise 08.04.2017 16:04

Trist at læse om Ole, Gårdmand hvor er det synd for ham Jeg ønsker alt godt fremover, god bedring Ole,
Ivan- Lise EGEV.63

sonja jensen 24.01.2017 14:30

så er det i morgen der er Generalforsamling så der kan blive styr på alle di ulovlig udestuer måske vil en Tegning være godt så alle udestuer blive ens

Brian 31.10.2016 14:29

Uuuuuuuhhh kig forbi egevangshusene nr289 mellem kl 1800-2100 idag hvis i tør!!!! He he he he -der er måske et skelet eller to-

Peter jensen 16.10.2016 12:20

Nu mår der gøres noget ved alle di Udestue der er ulovlig det kan ikke være rigtig at folk bare kan gøre som det passe dem

Brian 29.09.2016 18:48

Hvad med brandfaren ved nogle af de "såkaldte udestuer", er der ingen der tænker på det.

Gårdmanden 25.09.2016 07:07

Prøv at rense studsen på vandhanen i køkkenet, det er i reglen det der er problemet.

Erik Ejler 24.09.2016 11:52

Nogen der har et godt råd ?
Det varme vand i køkkenet løber langsomt (på første sal ingen problemer)
På forhånd tak

Kim Johansen 22.12.2015 08:57

Super godt at Ole fortsætter alligevel. Det er en god julegave til os alle.

Kaffemanden 19.12.2015 08:24

Håber at bestyrelsen og Ole bliver enige, så Ole fortsætter.

Vivi 18.12.2015 20:17

spændende at se hvordan området kommer til at se ud i fremtiden. Tak for alt Gårdmand Ole og held og lykke med fremtiden.

Vivi 18.12.2015 20:16

Jeg tror og håber på at "bestyrelsen" sagtens kunne finde pengene - måske tage dem fra "rengøringen" - den burde nedlægges. Alle kan vel rydde op efter sig selv

Vivi 18.12.2015 20:15

Hvad fanden sker der dog. Nu holder Ole op og han er den som har passet og plejet området til UG.

Vivi 29.04.2015 18:50

BØRNE GÅ-CYKEL FUNDET PÅ FÆLLESAREALERNE - ER DET DIN?:
Den høre til i nr. 47

WEBMASTER 30.04.2015 07:17

TAK FRA HJEMMESIDEN.

Andrè H 31.01.2015 11:29

er enig i Louise B, mening, skrive måden er en blanding af nedladenhed, trusler osv, er ikke uenig i emmerne , men det skal skrives i ordenligt sprog...!!!

Louise B 30.01.2015 19:55

du skriver om ting som ikke er iorden. Skriv pænt, TAK

Louise B. 30.01.2015 19:50

Stop dig selv gårdmand, og skriv pænt når du skriver herinde. Du skriver som ansat af ejerforeningen og ikke som privat person. Du er så 'grim' i dit sprog når

Camilla 03.10.2014 19:20

Lille rød og hvid killing fundet ved Rønnevangshusene 36. Halsbånd med utydeligt nr. Kontakt 27859318 hvis det er din.

Susan 11.08.2014 11:17

I går d. 10. august ca 22.30 endte en fodbold i min have. Mærket er Sondico. Ejeren kan hente bolden hos mig i Egevangshusene 225. Vh Susan

Klas-Erik Wiman 15.07.2014 18:28

Teltcamping på fællesarealer og en masse støj fra unge mennesker natten til idag. Det må ikke gentage sig.

Frank Roemer 14.06.2014 08:48

Pas på jeres forhaver...Der har de sidste 2 nætter været ubudne gæster i vores række efter tomme flasker og andre værdier.

WEBMASTER 30.12.2012 22:09

GODT NYTÅR TIL JER ALLE FRA WEB-MASTER

Bente 11.08.2012 16:39

Nu griner jeg snart! Holde hunde i snor, ellers kommer der påtale? hvad så med alle de KATTE der ikke er i snor, vil i også holde øje med dem og give dem påtale

Daniel 05.08.2012 20:46

Mørk grå kat uden halsbånd set ved egevangshusene 21 og 23. Meget tam, og ingen halsbånd.

Helle 03.07.2012 17:28

Vi har regler her i bebyggelsen og det er at husdyr skal holdes i snor når de er ude for hjemmet. Dette gælder både for katte & hunde. Husejere som ikke ...

Jærn 14.08.2014 10:40

Gør som jer. Fang kitten. put den I en pakkasse. Saml din fmilie og en madkurv og kør på landet. Jeg anbefaler Karise eller stevns. Åben kassen og mis smutter

Helle 03.07.2012 17:30

efterlever dette burde få en en påtale om IKKE at holde husdyr. Hilsen en hundeejer som er GEVALDIG træt at katte som ikke kan holde sig på egen grund !!!!!!!!!

Louise 02.07.2012 21:16

Jeg er ved at være godt træt af at høre på alle jeres katte problemer. hvis det er et så stort et problem så skal vi have nogle nye regler her i bebyggelsen.

louise 02.07.2012 21:18

Vi kunne jo indføre at det ikke er tilladt at holde husdyr men det kommer også til at gælde hunde og de er sku til lige så stor gene som katte.

Helle Glyngby Roemer 26.06.2012 17:03

Det er da fint nok at mit brev kommer på hjemmesiden, selvom det var stillet til Bestyrelsen. Synes det er noget vås at der kun 1 gang i året er mulighed for at

Helle 26.06.2012 17:05

debattere et problem. Kattene er et KÆMPE problem i denne periode hvor døre og vinduer står åbne. Jeg vil og skal ikke være nervøs for at for besøg af en kat.

WEBMASTER 26.06.2012 16:05

Man kan sagtens ligge anonyme kommentarer på vore hjemmeside, så længe man overholder den danske lovgivning. Men jeg besvarer ikke anonyme henvendelser.

anonym 23.06.2012 23:25

Jeg synes, det er noget sexistisk sludder, som står under "grill-afsnittet". Det er meget upassende og bør fjernes hurtigst muligt!

WEBMASTER 26.06.2012 16:07

Jeg ved ikke hvor seriøs du selv syntes du er, men anonyme henvendelser besvares ikke.

Frank 21.01.2012 15:22

Hmmm..efterlysning af sort bmw...er da nysgerrig om hvad det handler om, men ser ud til allerede at være slettet fra siden??? Frank

Webmaster 21.01.2012 17:55

Det handler om en BMW der har ståer urørt i meget lang tid til gene for andre beboere. Sagen er løst og bilen er væk, derfor er artiklen også væk.

Webmaster 20.01.2012 14:31

Sagen vedr. den sorte BMW skulle nu være løst.

Fjotte 19.01.2012 18:08

Hvorfor dropper man ikke de fællesskure og udvider hver enkelt skur så man får et større skur , det er ikke andet en lort det bliver samlet og glemt i fælles.sk

WEB-MASTER 17.01.2012 13:31

NYT vedr. efterlysning af sort BMW, se under beboerinformation

Bjarne 15.01.2012 13:15

Se venligst efterlysning vedr. sort BMW under "Beboerinformation" Vi er mange der er trætte af den! 72

Nyeste kommentarer

15.11 | 10:35

Vi har fået en pakke leveret det er ikke til os. Den er kommet med dao...

16.09 | 16:57

Hvofor skal en betale for signaleverings grundpakke ?

12.02 | 16:41

Jeg prøvede FLERE GANGE at holde brikken op for at åbne døren indefr...

12.02 | 12:33

Hvorfor er fastelavnsfesten aflyst i år.2022 ?